Vad är palliativ vård?

När bot inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård – lindrande vård –  aktuell.

Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk.

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående.  Den palliativa vården ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Palliativ vård kan erbjudas varhelst patienten väljer att vårdas, i hemmet, i vård- och omsorgsboenden, på ett sjukhem, på ett sjukhus eller på en specialiserad palliativ enhet/hospice. Den palliativa vården kan vid behov inrymma flera olika yrkesgrupper för att uppnå bästa vård. Det är oftast sjuksköterska och läkare men även tillgång till kurator, fysio- och arbetsterapeut m.fl. Teamarbete mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för god palliativ vård.

 

Definition av palliativ vård enligt WHO

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.
Palliativ vård innebär att:

 • lindra smärta och andra plågsamma symtom
 • bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
 • inte påskynda eller fördröja döden
 • integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
 • stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
 • stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete
 • genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov
 • främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
 • vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer

Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002

Definition av palliativ vård
International Association for Hospice and Palliative Care, IAHPC (2019)
Svensk översättning av Nationella rådet för palliativ vård, NRPV (2020)1,2

Palliativ vård är aktiv vård med helhetssyn, av personer i alla åldrar, med allvarligt lidande på
grund av svår sjukdom* och särskilt för personer nära livets slut. Vården syftar till att främja
livskvalitet för den sjuke och närstående.

Palliativ vård:
• Förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av
smärta och andra fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Så långt som
möjligt måste dessa åtgärder vara evidensbaserade.
• Sker i kontinuerlig dialog med patient och närstående för att gemensamt formulera mål för
vården och stödja patienten att leva så väl som möjligt fram till döden.
• Tillämpas under hela sjukdomsförloppet utifrån patientens behov.
• Tillhandahålls vid behov tillsammans med sjukdomsspecifika behandlingar.
• Kan påverka sjukdomens förlopp positivt.
• Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden, utan bejakar livet och erkänner döendet
som en naturlig process.
• Ger stöd till närstående under patientens sjukdomstid och i deras sorg efter dödsfallet.
• Ges med erkännande av och respekt för patientens och de närståendes kulturella
värderingar, övertygelser och trosuppfattningar.
• Tillämpas inom alla vårdformer och vårdnivåer (i hemmet och på institutioner).
• Kan tillhandahållas av personal med grundläggande utbildning i palliativ vård.
• Kräver tillgång till palliativ specialistvård med ett tvärprofessionellt team för remittering
av komplexa fall.

* Svår sjukdom ska uppfattas som varje akut eller kronisk sjukdom och/eller tillstånd som förorsakar
påtaglig nedsättning av allmäntillståndet, och som kan leda till långvarig försämring, handikapp och/eller
döden.

Definition av palliativ vård IAHPC, NRPV 
För att uppnå integration** av palliativ vård bör regering och myndigheter:
1. Anta adekvata riktlinjer för palliativ vård och inkludera dessa i hälso- och sjukvårdslagar
samt i nationella handlingsprogram och hälso- och sjukvårdsbudgetar;
2. Säkerställa att sjukvårdsförsäkringar täcker palliativ vård;
3. Säkerställa tillgång till nödvändiga läkemedel och metoder för smärtlindring och palliativ
vård, inklusive motsvarande till barn;
4. Säkerställa att palliativ vård ingår i alla hälso- och sjukvårdstjänster (från kommunal vårdoch
omsorg till akutsjukvård), att varje persons behov bedöms och att all personal kan ge
grundläggande palliativ vård samt att det finns tillgång till specialiserade team för
remittering och konsultation;
5. Säkerställa tillgång till adekvat palliativ vård för utsatta grupper, inklusive barn och äldre
personer;
6. Samarbeta med universitet, akademi och undervisningssjukhus för att inkludera såväl
forskning i palliativ vård som utbildning i palliativ vård som en integrerad del av
grundutbildning, vidareutbildning, specialist- och fortbildning.

** Integration innebär att personer med palliativa behov får tillgång till adekvata palliativa insatser
oberoende av ålder, diagnos, vårdform eller bostadsort.

Referenser:
1 Alvariza A, Axelsson B, Rasmussen B, Ternestedt BM, Fürst CJ. Ny definition av palliativ vård med
fokus på lidande. Läkartidningen. 2020,117:20101.
1 Fürst CJ, Axelsson B, Rasmussen B, Ternestedt BM, Alvariza A. Jämlik palliativ vård är samhällets
ansvar. Läkartidningen 2021, okt.

Här kan du ta del av IAHPC definition av palliativ vård svenska 2019, 2020

Definition av palliativ vård för barn enligt WHO

WHO har antagit en definition av palliativ vård för barn. Enligt denna definition innebär palliativ vård för barn följande:

 • en total omvårdnad av barnets kropp och själ samt ett stöd åt barnets familj
 • en vård som börjar när sjukdomen är diagnostiserad och fortsätter oav- sett om barnet får behandling mot sjukdomen
 • att vårdpersonalen utvärderar och lindrar barnets fysiska och psykiska smärta samt sociala konsekvenser
 • breda tvärvetenskapliga strategier som inkluderar familjen i syfte att få en så effektiv vård som möjligt, men som kan genomföras fram- gångsrikt även om resurserna är begränsade
 • en vård som kan ske både på sjukhus och i barnets hem.                                                                                                                     Ref: