Information om Palliativguiden

Palliativguiden är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård.

Under flera år fanns på Socialstyrelsen ett register över palliativa verksamheter och NRPV har övertagit och utvecklat registret som omfattar de specialiserade palliativa verksamheterna i Sverige.

Registrets mål är att samtliga specialiserade palliativa verksamheter i landet ska finnas med för att ge en helhetsbild av var och i vilka vårdformer som specialiserad palliativ vård bedrivs. Informationen är avsedd för patienter, närstående och allmänheten samt för vårdprofessionen, tjänstemän och politiker.

Verksamheter som finns med i registret har en uttalad målsättning att bedriva palliativ vård, exempelvis enligt WHO:s definition. Palliativ vård är ett vidsträckt begrepp och innebär att vården bedrivs av kompetent personal i en ändamålsenlig organisation oftast med ett definierat uppdrag att bedriva palliativ vård. Varje verksamhet svarar själva för innehållet och uppdateringen.

En sammanställning av aktuell information i Palliativguiden har presenterats i en artikel i tidskriften Palliativ Vård under 2016, nummer 2.

 

Förkortningar:

PKT: palliativa konsultteam/rådgivningsteam.
SPH : specialiserad palliativ hemsjukvård (t.ex.ASIH, LAH o.dyl.)
SPSV: specialiserad palliativ slutenvård (t.ex.hospice o.dyl.)