Stadgar

Stadgar antagna april 2017

§ 1

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar/nätverk i Sverige och har som sitt huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården.

NRP:s vision är att alla i Sverige som behöver ska få palliativ vård – oavsett diagnos, ålder och vårdform       enligt WHO:s definition av palliativ vård*.

NRPV ska:

 • utgöra ett nationellt forum för yrkesföreningar/nätverk för att utbyta idéer, information och stöd i frågor som rör palliativ vård
 • sprida information nationellt om palliativ vård till professionella och till allmänheten
 • delta i samhällsdebatten samt påtala behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter samt utgöra remissinstans för dessa
 • samarbeta och samverka nationellt och internationellt med organisationer med likartade mål

* WHO:s definition av palliativ vård. 

“Palliativ vård är ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.” 

Palliativ vård innebär att: 

 • lindra smärta och andra plågsamma symtom 
 • bekräfta livet och betrakta döden som en normal process 
 • inte påskynda eller fördröja döden 
 • integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården 
 • stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden 
 • stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete 
 • genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov 
 • främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt 
 • vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer 

Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002 

§ 2

Medlemmar i rådet utgörs av yrkesföreningar/nätverk i palliativ vård vars syfte överensstämmer med § 1 i ovanstående stadgar. Yrkesföreningarnas/nätverkens ordförande eller den person från respektive yrkesföreningen/nätverket som delegeras av ordföranden bildar NRPV:s styrelse. Varje styrelsemedlem har en suppleant som utses av den egna yrkesföreningen/nätverket. Styrelsen utgör det Nationella Rådet för Palliativ Vård. Styrelsen äger, efter skriftlig ansökan, besluta om medlemskap för nya medlemmar.

§ 3

Rådets verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsmöte hålls före maj månads utgång och kallelse ska utfärdas senast 3 veckor före mötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av justeringsmän som jämte mötets ordförande ska justera mötesprotokollet
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Ekonomisk årsredovisning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av budget
 8. Fastställande av årsavgift.
 9. Val av ordförande, sekreterare och kassör sker inom styrelsen.
 10. Övriga av styrelsen eller till föreningsmötet anmälda ärenden.

§4

Varje yrkesförening/nätverk representerad i rådets styrelse har en röst och för att beslutsmässighet ska uppnås krävs att 2/3 av styrelsens medlemmar är närvarande och avger sin röst vid mötet.

§5

Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§6

Yrkesföreningarna/nätverken erlägger årsavgift med belopp som fastställs av ordinarie föreningsstämma/årsmöte. Yrkesföreningar som har medlemsavgifter ska betala årsavgift till NRPV, övriga nätverk betalar årsavgift utifrån ekonomisk förmåga.

§7

Anlitad redovisningsbyrå ska avge ekonomisk rapport samt revisionsberättelse till ordinarie föreningsmöte.

§8

Styrelsen kan utse arbetsgrupper för särskilda frågor.

§9

Styrelsens medlemmar kan föreslå förändringar av stadgarna samt ta med frågor till NRPV:s styrelse från respektive yrkesförening/nätverk. Förutom styrelsemedlemmarna kan även enskilda medlemmar i respektive yrkesförening/nätverk, som är representerad i rådet, väcka frågor. Förslagen och frågorna ska vara skriftliga.

§10

Fråga om rådets upplösande ska väckas och behandlas i enlighet med § 10. För beslutets giltighet fordras att samma beslut fattas vid två ordinarie föreningsstämmor i följd. I händelse av föreningens upplösande ska, efter beslut av ordinarie föreningsstämma, dess tillgångar disponeras för ändamål som överensstämmer med rådets syften. Beslut härom fattas av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

Stadgarna reviderade vid NRPV:s årsmöte 12 maj 2009.

Förändringar och förtydliganden har gjorts i följande paragrafer: §1, §2, §3:9, §6, §7 och §10.

Stadgarna reviderade vid NRPV:s årsmöte 2 maj 2011.

Förändringar i paragraf: §1

Stadgarna reviderade vid NRPV:s årsmöte april 2017.

Förändringar i §§3,7,8