Om NRPV

NRPV är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård.
Nationella Rådet ska utgöra ett nationellt forum för utbyte av idéer och information i frågor som rör palliativ vård och ska identifiera områden där palliativ vård behövs och uppmärksamma dessa samt initiera förbättring. Informationsspridning om palliativ vård till professionella och allmänheten samt delta i samhällsdebatten inom det palliativa området är andra uppgifter för Nationella Rådet.

Föreningen ska vidare påtala behoven av palliativ vård för riksdag, regering, landsting kommuner och andra myndigheter samt utgöra remissinstans för dessa. NRPV ska stödja palliativa organisationer och föreningar i Sverige och upprätthålla och underhålla register över palliativa vårdgivare. Dessutom ska föreningen stödja utvecklingen av standards för palliativ vård i Sverige och samarbeta och samverka med organisationer med likartade mål i Europa och resten av världen.