Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.
NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

Utbildning –

Lindring bortom bot

 

Skellefteå 21 april och Mölnlycke 2 juni

En utbildning för alla som möter sjuka och närstående vid livets slut. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oberoende av diagnos och var vården bedrivs.

Utbildningsdagen görs i samverkan mellan Betaniastiftelsen och Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

Läs mer om utbildningen på Palliationsakademin.se 

Nu är registreringen för Landskonferansen i Palliasjon i Oslo

9 – 11 september 2020 öppen!

Läs mer på hemsidan

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Anordnas vartannat år tillsammans med utförare av palliativ vård. Den sjätte nationella konferensen kommer att äga rum i Östersund 11-12 mars 2020.

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk