Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

8:e Nationella konferensen – Framtidens palliativa vård

2 – 4 oktober 2023 i Malmö

Mer information finns på hemsidan: www.palliativ2023.se

 

Lindring bortom boten

En digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningsserien genomför i samarbete med NRPV och Betaniastiftelsen

19 oktober, 2022: Etisk reflektion i vårdens vardag – hur gör vi?
Etiska frågor och problem uppstår allt oftare i en trängd vardag i den palliativa vården och omsorgen. Vi kan dessutom ha olika syn på ex. vem som går före vid resursbrist, hur vi gör gott för patienten, och vem som bestämmer egentligen – är det läkaren, patienten eller närstående?

16 november, 2022:  Palliativ vård i äldreomsorgen
En föreläsning med tre teman: 1. Planera i god tid för en optimal vård i livet slut på vård och omsorgsboenden – om teamarbete och framförhållning. 2. Trygg och värdig omvårdnad vid livet slut – om hur trygghet och värdighet kan se olika ut. 3. Vård i hemmet, ett nära samarbete – om vikten av nära samarbete mellan de som vårdar.

18 januari, 2023: Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus?
Hur kan vi identifiera patienter med palliativa vårdbehov i tidigt respektive sent palliativt skede? Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet med patienter med palliativa behov utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar; kommunikation/samverkan, teamarbete, närståendestöd och symtomlindring?

Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens hemsida

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN september 2022

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 5-7 september 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk