Palliativguiden

Palliativmedicinska enheten

Kontaktuppgifter

Länsmansvägen 1
374 80 Karlshamn

Kommun: Karlshamn, Karlskrona

Län/Region: Blekinge län

Telefon: 0454-733490

Fax: 0454-733492

Kontaktperson: Marie Sjöberg

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2008

Verksamhetsbeskrivning

Specialiserad palliativ vård handhålls av palliativmedicinska sektionen, Regiongemensam Närvård, Blekingesjukhuset. Målsättningen är att patienten i så stor utsträckning som möjligt ska kunna vårdas i hemmet trots komplexa sjukdomstillstånd.

Palliativmedicinska sektionens uppdrag är

 • att bedriva palliativmedicinsk specialistvård i samarbete med den kommunala vården,
 • att bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet i palliativ medicin och omvårdnad samt
 • att bedriva utbildning i palliativ vård och verka för kompetensökning i ämnet.

Verksamheten är tillgänglig under ordinarie arbetstid och består av…

Konsultteam

Det länsövergripande konsultteamet vid palliativmedicinska sektionen, bestående av läkare och sjuksköterskor, svarar för att göra remissbedömningar och konsultuppdrag genom att tillhandahålla konsultbedömning, handledning och rådgivning. Konsultteamet är tillgängligt per telefon dagtid och bemannas av särskilt avdelad läkare och sköterskor.

Anslutningsteam i Karlskrona och Karlshamn

Teamen är bemannade dagtid med läkare och sjuksköterskor. Den palliativmedicinska läkaren är fast vårdkontakt för anslutna patienter och ansvarar för att behandlingsplan upprättas och leder teamet i arbetet kring patienten.

Sjuksköterskorna har en viktig roll i att skapa kontinuitet i vårdrelationen och samordna insatser, här ingår bl.a. att få kontakter mellan olika vårdgivare att fungera och hålla dialog med patient och närstående om vårdens planering ur psykosocial synvinkel men utför också vissa vårdinsatser t.ex. ge blodtransfusion, starta och utvärdera artificiell nutrition och avancerad smärtbehandling.

Personalen i anslutningsteamen samarbetar med hemsjukvårdens personal på ett sådant sätt att ett team skapas kring varje enskild patient. Hemsjukvårdssköterskan har sin största roll i den dagliga omvårdnaden och tillsynen, sätta dropp, förbereda läkemedel, ansvara för nödvändig vårdutrustning, sköta provtagning.

Till teamet hör även medicinsk sekreterare, kurator, även tillgång till diakon finns. Dietist, sjukgymnast och arbetsterapeutresurser finns inom sjukhusets totala resurser.  Sektionen samverkar med sjukhuskyrkan.

Specialiserade slutenvårdsplatser För anslutna patienter finns särskilda vårdplatser att nyttjas vid behov av specialiserad slutenvård eller när vård i hemmet inte längre är möjligt.

5 vårdplatser på avdelning 9 i Karlshamn

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , I Karlshamn 5 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ca 40 platser fördelade 20 i Karlskrona och 20 i Karlshamn platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO:
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Nej
Sjuksköterska Nej
Annan Nej

Annan personal: Medicinsk sekreterare

Senast uppdaterad: 7 september, 2023