Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH-Trelleborg

Kontaktuppgifter

Frans Malmrosgatan, ingång 4 A, Lasarettet Trelleborg
231 85 Trelleborg

Kommun: Trelleborg

Enheter som ingår i verksamheten Vårdavdelning och ASIH

Län/Region: Skåne

Telefon: 0410-550 10

Fax: 0410-551 76

Webbplats: www.skane.se/sv/Webbplatser/Primarvarden_Skane/Annan-primarvard/Palliativ-vard-och-avancerad-sjukvard-i-hemmet-ASIH1/Kontakt---har-finns-vi/Trelleborg/

Kontaktperson: Eva Tobiaeson

Verksamhetschef: Ann-Louise Norlund

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2005

Verksamhetsbeskrivning

Personalen arbetar i team kring patienten och strävar efter en helhetssyn där både fysiska, psykiska, sociala och andliga behov skall kunna tillgodoses så långt som möjligt.
Specialiserad palliativ vård ges till personer i alla åldrar dygnet runt och erbjuds boende i Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun.

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalité för patienten och dennes familj. För att kunna ge en individuellt anpassad vård arbetar vi i team. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, smärtsjuksköterska, kurator och dietist. Sjukgymnast, arbetsterapeut samt sjukhuspräst tas in vid behov.

Vården utgår från patientens önskemål och vårdteamet hjälper patienten och närstående både i hemmet och på slutenvårdavdelning. Den palliativa enheten samarbetar med kommun gällande hemsjukvård och sociala insatser samt med de specialistenheter där patienten går eller kommer att gå för kontroll och/eller behandling.

Palliativ slutenvårdavdelning

Är förnärvarande förlagd i Malmö

Bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor. Vårdavdelningen är bemannad med läkare dagtid måndag till fredag, övrig tid används jourläkare.

Vid eventuell platsbrits samarbetar vi med de övriga palliativa vårdavdelningarna i länet.

Patientavgiften är samma som på sjukhuset.

Det finns goda möjligheter för närstående att sova över om så önskas och de är välkomna till vårdavdelningen när de vill, vi har inga fasta besökstider.

ASIH

Inom ASIH vårdas patienter med behov av avancerad palliativ vård i såväl något tidigare palliativ fas samt patienter i livets slut. Patienter som är anslutna till ASIH kan vid behov lägga in direkt på slutenvårdsavdelningen dygnet runt. ASIH samarbetar med kommunens sjuksköterskor och ansvarsfördelning görs mellan ASIH sjuksköterskan och kommunens sjuksköterska. I denna beskrivs det vilka insatser som respektive vårdgivare har ansvar för.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 6 som förnärvarande är förlagda i Malmö platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 20 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin:
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM:
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 3 (Spec. Onkologi med inriktning palliativ omvårdnad)
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård:
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Medicinkliniken
Praktikplatser för studenter:
Läkare Nej
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 8 augusti, 2014