Palliativguiden

Onkologisk enhet

Kontaktuppgifter

Visby lasarett S.t Göransgatan 5
621 84 Visby

Kommun: Visby

Enheter som ingår i verksamheten Onkologavdelning och ett palliativ team

Län/Region: Gotlands län

Telefon: 0498-268160

Fax: 04982-268056

Kontaktperson: Monica Stuxberg

Verksamhetschef: Monica Stuxberg

Huvudman: kommun

Driftsform: offentlig

Startår: 2004

Verksamhetsbeskrivning

Kortfattad beskrivning av verksamheten

Onkologen har 10 vårdplatser för vuxna patienter över 20 år med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter och maligna hematologiska sjukdomar. Till enheten hör även palliativa teamet.

Vision

Patienter erbjuds individuellt anpassad cancervård/behandling av god kvalitet, där patienten tillsammans med anhöriga är i centrum och delaktig. Patienter och deras anhöriga upplever att de får god information och blir respektfullt bemötta. All vård sker utifrån patientens och dennes anhöriga egna mål och ska dokumenteras i aktuellt journalsystem.

Verksamhetens uppdrag

Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos. Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden.

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

1. Den första handlar om lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.

2. Den andra hörnstenen markerar betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter patientens behov.

3. Hörnsten tre betonar kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan sjuka, närstående och vårdpersonal oavsett huvudman.

4. Den fjärde hörnstenen understryker att närstående får tillräckligt stöd eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.

Avdelning A3 bedriver onkologisk-, hematologisk- och specialiserad palliativ slutenvård. Vården som ges kan vara både kurativ eller palliativ och inriktar sig på symtomlindring. Vi ger även cytostatikabehandlingar för de som av olika anledningar inte kan få behandlingen polikliniskt.

Arbetssättet på avdelningen har stor fokus på teamarbetet, teamet som arbetar ihop består av arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, dietist, kurator, sjuksköterska och undersköterska.

Till avdelningen hör också ett palliativt team som finns tillgängligt dagtid måndag till fredag, övrig tid sköts dessa patienter vid behov av hemsjukvårdens sjuksköterskor. Patienter till palliativa teamet kommer främst från den egna verksamheten alternativt på remiss ifrån andra enheter inom sjukhuset eller primärvården.

Palliativa teamet erbjuder stöd och hjälp till vuxna cancerpatienter med komplexa medicinska och/eller psykosociala behov. Vi har även ett konsultativt uppdrag mot andra enheter både internt och externt och är bla behjälpliga med smärt-/ångestdämpande pumpar.

En dag i veckan arbetar en undersköterska med taktil massage, detta erbjuds patienter som går på onkologmottagningen och får behandling. i mån av tid kan även patienter som är inneliggande på avdelningen kan få taktil massage.

Verksamheten har i uppdrag att varje termin ta emot studenter från sjuksköterske-, läkar- och elever från omvårdnadsprogrammet.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 10 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Nej
 • Palliativ dagvård: Ja
 • Palliativt konsultteam: Ja , utan patientansvar
 • Till följande verksamheter: Övrig sjukvårdsenheter på Gotland
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Akut från ordinarie akutmottagning, från onkolog- och hematologmottagningen, från pallaiativa teamet och på remiss från andra enheter.
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Kopplad till annan klinik: Utgår ifrån patientens grunddiagnos
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 2 april, 2018