Svensk Förening för Palliativ Medicin – SFPM

Svensk Förening för Palliativ Medicin – SFPM är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin.

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.

För närvarande har föreningen ungefär 515 medlemmar.

Föreningens styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och årsmöte hålles varje år före mars månad utgång.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

Representant för SFPM i NRPV:

Sofia Dettman

Närsjukvård Öst, Västerås

sofia.dettman@sfpm.se

Hemsida:

www.slf.se/svensk-forening-for-palliativ-medicin