Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad – SFPO

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, vill verka för att förbättra den palliativa vården för patienter utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter och stödja den sjukes närstående under vårdtiden och efter dödsfallet.

SFPO har ca 345 medlemmar och bildades 2002 då svensk specialistförening för palliativ vård och svensk förening för palliativ omvårdnad slogs ihop till Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad.

SFPO är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och del av Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV.

I mars 2013 gick Nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ vård samman med SFPO och ligger nu under SFPO.

Alla sjuksköterskor eller sjuksköterskestuderande med intresse för palliativ omvårdnad är välkomna som medlemmar i föreningen.

Medlemskap i Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad, SFPO, kostar 150:-/år för sjuksköterskor boende i Sverige. För sjuksköterskestuderande på grundnivå är årsavgiften 50:-/år och för medlemmar boende utanför Sverige 250:-/år.

Medlemsavgiften ska vara betald inom första kvartalet för obrutet medlemskap.

Målsättning för SFPO

Att tydliggöra sjuksköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att:

 • verka utifrån WHO:s definition för palliativ vård 2002
 • vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • sprida forskningsresultat
 • stimulera till utvecklingsarbete
 • främja samarbete med andra riksföreningar och internationella organisationer

Medlemskap

Medlemskap i SFPO erbjuder möjlighet att:

 • delta i föreningens konferenser och temadagar till subventionerat pris
 • utnyttja möjlighet att få billigare anmälningsavgift till EAPC:s konferenser via NRPV samt även på de Nationella konferenserna i palliativ vård
 • söka stipendium för aktiviteter inom palliativ vård
 • bli diplomerad inom palliativ omvårdnad
 • utse eller utses som Årets palliativa omvårdnadssjuksköterska
 • få utskick 2 ggr/år med aktuell information från föreningen och kursinbjudan
 • få Svensk Palliativ tidskrift.

 

 

Kontaktpersoner

Du som sjuksköterska och medlem i SFPO kan ansöka om att bli diplomerad palliativ omvårdnadssjuksköterska, se riktlinjer och ansökningsblankett på vår hemsida www.swenurse.se/palliativomvardnad

Ordförande
Christine Karlsson
Torggatan 13
23197 Klagstorp
christine.a.karlsson@skane.se
0410-261 63/0410-555 30

Kassör
Inger Malmesjö
Brändströmsgatan 13 A
80324 Gävle
sfpokassor@gmail.com