Föreningen Socionomer i Palliativ Vård – SiP

Föreningen för Socionomer inom Palliativ vård – SiP bildades i september 2002 i Göteborg och består av medlemmar som är verksamma inom palliativ vård av olika slag. Idag har föreningen ca 50 socionomer som medlemmar runtom i Sverige.

Enligt stadgarna ska föreningen ha till uppgift att

  • bevaka och verka för utveckling av det psykosociala innehållet i palliativ vård
  • främja samarbetet mellan medlemmarna och med andra yrkeskategorier inom arbetsområdet (teamarbete)
  • aktivt verka som remissorgan och delta i den samhälleliga debatten inom området
  • främja och utveckla medlemmarnas kompetens inom det palliativa området samt verka för ändamålsenlig utbildning på grund- och påbyggnadsnivå

Föreningens medlemskap i Nationella Rådet för Palliativ Vård ger styrka åt framför allt punkt 2 och 3 i stadgarna;
det tvärprofessionella samarbetet och deltagandet i samhällsdebatten kring palliativa frågor.

Föreningen anordnar årliga fortbildningsdagar med syfte att öka kunskap och främja erfarenhetsutbyte. Vi ser detta som en viktig kvalitetshöjande faktor när det gäller utveckling av yrkeskompetensen. Vi ser det också som viktigt att på sikt verka för att man i socionomutbildningen erbjuder kurser relevanta för yrkesfunktionen inom det palliativa området och därvid också utnyttjar den kompetens, som föreningens medlemmar utgör

Eftersom vikten av teamarbete ständigt framhålls i samband med palliativ vård ser vi det också som angeläget att söka samverkan i gemensamma frågor med övriga yrkesföreningar, som idag finns inom området (dvs. föreningar för läkare, sjuksköterskor resp. undersköterskor

På ett mer övergripande plan vill föreningen tillvarata och bevaka såväl yrkeskompetensen som kvalitén på den palliativa vården genom att fungera som remissorgan och genom att på samhällsnivå sprida information om vunna erfarenheter och identifierade behov inom denna del av vården, sett ur patienters och närståendes synvinkel.

För att bli medlem i föreningen krävs att man är socionom och verksam inom palliativ vård, oavsett organisation eller huvudman. Medlemsavgiften är 250 kr/år för yrkesverksamma och 100 kr/år  för studerande. Pengarna sätts in på föreningens bankgiro nr 5425-0394. Glöm ej ange namn och adress!

Representant för fSiP i NRPV:

Christina Azelius

christina.azelius@gmail.com

Hemsida:

www.fsip.se