Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. Vårt huvudsakliga syfte är att vidareutveckla palliativ vård i landet genom att sprida information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, delta i samhällsdebatten samt påtala behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

8:e Nationella konferensen – Framtidens palliativa vård

2 – 4 oktober 2023 i Malmö

Mer information finns på hemsidan: www.palliativ2023.se

 

Lindring bortom boten

En digital utbildningsserie för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående.  Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer och aktuella frågor utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården. Utbildningsserien genomför i samarbete med NRPV och Betaniastiftelsen

18 januari, 2023: Vad behövs för att kunna ge god palliativ vård på sjukhus?
Hur kan vi identifiera patienter med palliativa vårdbehov i tidigt respektive sent palliativt skede? Vilka möjligheter och hinder finns i arbetet med patienter med palliativa behov utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar; kommunikation/samverkan, teamarbete, närståendestöd och symtomlindring?

15 februari, 2023: HBTQI i palliativ vård
Att HBTQI-personer undviker vård på grund av tidigare negativa erfarenheter eller rädsla för att diskrimineras är en dokumenterad sanning.
Men vad krävs för att förändra det? Och hur hjälper och stöttar vi patienten att vara sitt autentiska jag?

15 mars, 2023: Palliativ vård vid kognitiv sjukdom
I Sverige lever idag omkring 150 000 personer med en kognitiv sjukdom. Vilket stöd och vilken kunskap är det som de behöver? Varför är palliativ vård och den palliativa vårdfilosofin så betydelsefulla för personer med kognitiv sjukdom? Och hur kan vi använda de fyra hörnstenarna i palliativ vård på bästa sätt?

19 april, 2023: Akuta tillstånd i palliativ vård
Hur hanterar du akuta tillstånd i den palliativa vården? När det blir blödningar, kramper, akuta buksmärtor eller tecken till ryggmärgspåverkan? Lär dig mer symtomlindring och vilka orsaksinriktade åtgärder som kan göra stor skillnad!

Läs mer och anmäl dig på Betaniastiftelsens hemsida

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN december 2022