Sveriges Arbetsterapeuter

Expertpanel,  palliativ vård –Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter består i dag av ca 10 200 medlemmar. Förbundet bildades i sin nuvarande form som professions- och fackförbund 1978. Under 2017 har en bred expertpanel ersatt tidigare professionsutskott. Palliativ vård och cancerrehabilitering är ett av områdena med sakkunniga i expertpanelen. Uppgiften inom expertpanelen är att inom kompetensområdet besvara remisser, besvara frågor samt omvärldsbevaka. På uppdrag av förbundsstyrelsen kan också ledamöter tillfrågas att företräda förbundet vid olika tillfällen eller i olika uppdrag som exempelvis representation i NRPV.

Arbetsterapeutiska åtgärder inom palliativ vård innefattar bl.a. att stödja patienter i att återuppta/upprätthålla, eller att hitta nya strategier, för att klara sina vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuters vägledning ger patienter möjlighet att prioritera och utföra de aktiviteter de värderar högst. Vid behov vidtas miljöinriktade åtgärder såsom boendebedömning med efterföljande hjälpmedelsutprovning och bostadsanpassning. Undervisning/handledning för närstående och vårdpersonal samt anpassningar för vårdarnas arbetsmiljö ingår ofta i arbetsterapeuters arbete.

Utifrån expertpanelens förslag kan också kompetensutbildningsinsatser som kurser eller nätverksträffar inom palliativ vård anordnas av Sveriges Arbetsterapeuters kursverksamhet. Inbjudan går ut till alla förbundets medlemmar via Arbetsterapeuten, facklig yrkes-och idétidskrift.

Representant för Sveriges Arbetsterapeuter i NRPV:

Maria Nilsson

Palliativ vård och ASIH, Ängelholm

maria.mb.nilsson@skane.se

0705-083152

Hemsida:

www.arbetsterapeuterna.se